เรื่องน่ารู้
เรื่องดี ๆ ที่คุณแนะนำ
สถิติการแจ้งสื่อ
อัปเดต ล่าสุดวันที่ 24 ตุลาคม 2563

จำนวนสื่อดีน่าส่งเสริม 455

จำนวนสื่อไม่เหมาะสม 2,608

ความรู้เท่าทันระวังภัย
เกี่ยวกับ Media Fun Facts "เครือข่ายศูนย์รับแจ้งและติดตามผ่านช่องทางระบบสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อการส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์และป้องปรามสื่อที่ไม่ปลอดภัย" (ศสป.) เป็นโครงการเฝ้าระวังสื่อ ด้วยระบบตรวจสอบข้อเท็จจริง และป้องกันการแพร่กระจายของ "ข่าวลวง" ในเครือข่ายออนไลน์และเครือข่ายโซเชียลมีเดีย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก "กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" โดยพัฒนาช่องทางเว็บไซต์ Mediafunfacts.in.th และเครื่องมือในการเสริมศักยภาพสำหรับประชาชนทั่วไปให้สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันเฝ้าระวังสื่อร้าย พร้อมกับร่วมขยายผลสื่อดีที่เผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์ รวมถึงโซเชียลมีเดีย อาทิ Extensions สำหรับ Browser Chrome และ Firefox, Facebook Page และ Chatbot อ่านต่อ...


องค์กรภาคี เครือข่ายแสดงความคิดเห็น

Browser Extensions

ติดตั้ง Browser Extensions เพื่อความรวดเร็วในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร